Nyhedsbreve til Center for Kultur og Fritid
20-04-2017
Her finder du Center for Kultur og Fritids nyhedsbreve til foreningerne.
Læs mere...
Fritidsmesse
30-03-2016
​Søndag den 4. september 2016 kl. 10-16 holder Idrætssamvirket en stor fritidsmesse i Skagen kultur- og fritidscenter, Sæby Fritidscenter og Arena Nord. Her bliver der mulighed for at præsentere jeres forening for både nye og gamle medlemmer.
Læs mere...
RSS-Feeds
03-06-2014
Husk at følge de mange spændende RSS-Feeds for at holde dig opdateret på idrætsområdet.
Læs mere...

Forretningsorden

§ 1

Denne forretningsorden gælder for Idrætssamvirkets bestyrelse inklusive suppleanter samt for forholdet mellem Idrætssamvirket og dets udvalg.

Stk. 2. Udvalgene fastsætter selv deres egen forretningsorden. Den skal godkendes af Idrætssamvirket.

§ 2

Idrætssamvirket konstituerer sig med formand, næstformand, sekretær og kasserer på første møde efter generalforsamlingen.

Idrætssamvirkes udvalgsmedlemmer i Folkeoplysningsudvalget udgør IFO-udvalget.

Formand, næstformand, kasserer og IFO-udvalgets formand udgør forretningsudvalget.

Formand og næstformand er formandskabet for Idrætssamvirket.

Udvalg nedsættes i øvrigt efter behov med et bestyrelsesmedlem som udvalgsformand.

§ 3

Ved formandens forfald varetager næstformand de af formanden påhvilede pligter og de af denne tilkomne beføjelser.

§ 4

Idrætssamvirket aftaler sin mødeplan for et år ad gangen. Der afholdes mindst seks møder om året.


Stk. 2. Formanden kan udover de fastsatte møder indkalde til møde når der skønnes behov for det.


Stk. 3. Formanden skal derudover når mindst to af Idrætssamvirkets medlemmer anmoder om det, indkalde til møde.

§ 5

Stk 1. Formandskabet tilrettelægger Idrætssamvirkets arbejde og aftaler sagernes forberedelse og forelæggelse.


Stk. 2. Mødeindkaldelse med dagsorden og bilag skal udsendes med mindst 7 dages varsel. I særlige tilfælde kan varslet dog forkortes.


Stk. 3. En dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:
Godkendelse af dagsorden, Godkendelse af referat fra sidste møde, Meddelelser, Udvalgenes arbejde, Sager til behandling, Næste møde, Eventuelt.

Stk. 4. Ethvert medlem har ret til at få optaget et punkt på den dagsorden der udsendes, hvis Formandskabet har modtaget ønsket inden udsendelsen.

Stk. 5. Idrætssamvirket kan under godkendelse af dagsordenen beslutte at optage sager af hastende art.

§ 6

Idrætssamvirket kan anmode et af sine udvalg om en udtalelse før Idrætssamvirket træffer endelig beslutning i sagen.

Stk. 2. Idrætssamvirket kan henvise sager til endelig afgørelse i et af sine udvalg.

Stk. 3. Når et af Idrætssamvirkets udvalg anmoder om det, kan Idrætssamvirket overtage afgørelsen af en sag fra udvalget.

§ 7

Stk. 1. Sager under et enkelt af Idrætssamvirkets udvalg behandles endeligt af det pågældende udvalg, jf. dog § 6, stk. 3.

Stk. 2. Idrætssamvirket afgør placeringen af beslutningskompetencen vedrørende udvalg. Inden for sit eget bevillingsgrundlag fastlægger Idrætssamvirket de bevillingsmæssige rammer som udvalgene kan disponere over i deres tilsagnsgivning og øvrige udgiftskrævende beslutninger.

Stk. 3. Idrætssamvirket kan beslutte at overtage beslutningskompetencen helt eller delvis på sagsområder der i medfør af denne forretningsorden er henlagt til et udvalg.

§ 8

Der påhviler mødedeltagerne tavshedspligt i forbindelse med møder. Beslutningsprotokollens skal dog være tilgængelig for Idrætssamvirkets medlemmer.

§ 9

Idrætssamvirket er beslutningsdygtigt når formanden eller næstformanden samt yderligere mindst fire medlemmer er tilstede.

Stk. 2. Formanden, eller i dennes fravær næstformanden, leder møderne.

Stk. 3. Idrætssamvirket tilstræber enighed i sine afgørelser. Er dette ikke muligt, træffes beslutninger med almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed bortfalder det stillede forslag.

Stk. 4. Formanden eller mindst 2 medlemmer af Idrætssamvirket kan beslutte at afstemninger gennemføres skriftligt.

§ 10

Møderne er som udgangspunkt ikke åbne for andre end Idrætssamvirkets bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter til bestyrelsen. Suppleanterne inviteres til møder med taleret og får tilsendt dagsorden samt referat. Suppleanterne er underlagt forretningsordenens bestemmelser.

Formandskabet kan invitere relevante personer til at deltage til et møde når det skønnes relevant.

§ 11

Sekretæren fører beslutningsreferat af møderne. Det udsendes til Idrætssamvirkets medlemmer så vidt muligt senest 7 dage efter mødet.

Stk. 2. Bestyrelsens medlemmer kan kræve afvigende meninger gengivet i referatet.

§ 12

Hvis der mellem planlagte rådsmøder opstår behov for Idrætssamvirkets afgørelse, kan formandskabet beslutte at sager af hastende art sendes til skriftlig høring hos Idrætssamvirkets medlemmer eller besluttes af forretningsudvalget.

Stk. 2. I særlige tilfælde, hvor behandlingen af en sag ikke kan afvente næste møde eller skriftlig behandling, kan formanden på Idrætssamvirkets vegne træffe afgørelse i en sag med omgående orientering af Idrætssamvirkets medlemmer.

Stk. 3. Idrætssamvirket kan bemyndige formandskabet/forretningsudvalget til at træffe afgørelser eller repræsentere Idrætssamvirket i sager, hvor det skønnes hensigtsmæssigt.

§ 13

Formandskabet tegner Idrætssamvirket over for offentligheden med mindre andet er aftalt i konkrete tilfælde. Alle skriftlige indlæg i medier forelægges forretningsudvalget til godkendelse før offentliggørelse.

Stk. 2. Idrætssamvirkets medlemmer skal over for offentligheden handle loyalt over for Idrætssamvirket samt Idrætssamvirkets afgørelser.

§ 14

Nærværende forretningsorden træder i kraft ved bestyrelsens vedtagelse. Nærværende forretningsorden kan til enhver tid ændres af bestyrelsen ved almindelig stemmeflertal.

Ændring af forretningsordenen kan kun besluttes, hvis forslag derom er udsendt rettidigt inden et indkaldt møde.

Stk. 2. Vedtagne ændringer af forretningsordenen træder først i kraft på næste møde efter det møde hvor de er vedtaget.